حواس پنجگانه

حواس پنجگانه :

حواس پنجگانه یکی از زیر شاخه های محصولات مونته سوری است.

شامل محصولات دیداری، محصولات حس لامسه، محصولات بویایی، محصولات چشایی میشود.

محصولات بویایی و چشایی بدلیل این که هرکدام فقط یک محصول است جدا گانه بسته بندی نشده اند.

و محصولات دیداری و لامسه جدا گانه هر کدام شامل چند محصول هستند که جداگاه ارائه شده اند.

بزودی طریقه بازی هر کدام از محصولات حداقل یک نمونه از هر کدام بصورت فیلم در اختیار شما قرار خواهد گرفت.